Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEAVY METTAAL

Definities

 1. Heavy Mettaal: Heavy Mettaal, gevestigd te Helmond, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 75466694.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Heavy Mettaal een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Heavy Mettaal en opdrachtgever samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Heavy Mettaal.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Een (eerste) oriënterend gesprek is gratis.
 2. Elke offerte is vrijblijvend en blijft geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven op de offerte.
 3. De offerte bestaat uit een duidelijke omschrijving van de opdracht en de verwachte opleverdatum van de opdracht.
 4. De genoemde prijzen in de offertes zijn exclusief btw, tenzij anders staat vermeld.
 5. Offertes worden door de opdrachtgever schriftelijk (dat kan ook per e-mail of WhatsApp zijn) bevestigd. Met het aanvaarden van een offerte ontstaat automatisch een overeenkomst.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Heavy Mettaal zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Heavy Mettaal slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Heavy Mettaal hanteert zijn in euro’s, exclusief btw. Als reiskosten rekent Heavy Mettaal een bedrag van € 0,35 per kilometer, gerekend vanaf Helmond (5708 HN-5).
 2. Alle prijzen op die Heavy Mettaal hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt, kan Heavy Mettaal te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Heavy Mettaal vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Heavy Mettaal, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief of een andere beloningsvorm, zoals een abonnement, is overeengekomen.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Heavy Mettaal prijsaanpassingen die van toepassing zijn op (bijna) lopende opdrachten meedelen aan de opdrachtgever.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Heavy Mettaal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Na levering van de tekst heeft de opdrachtgever zeven dagen de tijd om aanpassingswensen kenbaar te maken. Reageert de opdrachtgever binnen deze termijn niet, dan beschouwt Heavy Mettaal de opdracht als voltooid en volgt de factuur.
 2. De opdrachtgever moet facturen binnen veertien dagen na factuurdatum aan Heavy Mettaal betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling benodigd is.
 4. Heavy Mettaal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Heavy Mettaal gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Heavy Mettaal.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Heavy Mettaal zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Heavy Mettaal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Heavy Mettaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Heavy Mettaal te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de opdrachtgever een consument is, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht om een schuld aan Heavy Mettaal te verrekenen met een vordering op Heavy Mettaal.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter (zoals tekstschrijven in opdracht) zijn aangegaan, bevat deze voor Heavy Mettaal enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Heavy Mettaal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Heavy Mettaal heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Heavy Mettaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Heavy Mettaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Informatieverstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Heavy Mettaal.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Heavy Mettaal de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Heavy Mettaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Heavy Mettaal en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Heavy Mettaal schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

 1. De opdrachtgever houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Heavy Mettaal ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Heavy Mettaal waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan Heavy Mettaal schade kan berokkenen.
 3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever
  • die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Heavy Mettaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Heavy Mettaal geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De opdrachtgever dient een door Heavy Mettaal geleverde productie zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd productie of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de opdrachtgever Heavy Mettaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Heavy Mettaal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Heavy Mettaal in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Heavy Mettaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Heavy Mettaal.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling Heavy Mettaal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

Als Heavy Mettaal een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Heavy Mettaal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Heavy Mettaal

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om geleverde teksten en producten te controleren op inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden. De opdrachtgever en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Heavy Mettaal is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving
 2. Heavy Mettaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van aantoonbare opzet of roekeloosheid van Heavy Mettaal. In dat laatste geval is Heavy Mettaal uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Heavy Mettaal het geleverde product kosteloos. Tot verdere schadevergoeding is Heavy Mettaal nooit verplicht.

Vervaltermijn

Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Heavy Mettaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Heavy Mettaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Heavy Mettaal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Heavy Mettaal in verzuim is.
 3. Heavy Mettaal heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Heavy Mettaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Heavy Mettaal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Heavy Mettaal kan worden toegerekend in een van de wil van Heavy Mettaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Heavy Mettaal kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Heavy Mettaal één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Heavy Mettaal er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Heavy Mettaal is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Heavy Mettaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Heavy Mettaal zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Heavy Mettaal.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Heavy Mettaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Nederlandse recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Heavy Mettaal en de opdrachtgever. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg. Mocht dit geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Heavy Mettaal is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Naschrift: slechts weinig mensen worden vrolijk van algemene voorwaarden. Heavy Mettaal ook niet. Niettemin vindt Heavy Mettaal het belangrijk om ze op te stellen en te publiceren, om zo de kans op onduidelijkheden en onnodige discussies te minimaliseren. Los van dit alles geldt natuurlijk dat gebruik van gezond verstand en goed overleg de voorkeur heeft en veel van bovenstaande bepalingen overbodig zal maken.

Opgesteld op 31 juli 2019.

× WhatsApp me!